พลังงานไฟฟ้าที่คุณใช้น้อยลง สามารถช่วยโลกของเราได้

home_smarthome_sep1

หากพิจารณาความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ารายสาขา พบว่า ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด ตามมาด้วยภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ กิจการขนาดเล็ก และอื่นๆ ตามลำดับ จากข้อมูล ณ ปี 2556 สรุปได้ว่าภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงถึงร้อยละ 44 ของความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งประเทศ ภาคครัวเรือนร้อยละ 23 ภาคธุรกิจร้อยละ 19 กิจการขนาดเล็กร้อยละ 11 และอื่นๆอีกร้อยละ 3
เราจะช่วยให้คุณประเมินค่าใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน ของโคมไฟที่กำลังใช้อยู่ หรือ โคมไฟใหม่ที่คุณกำลังสนใจอยู่. ช่วยคุณประหยัดค่าไฟฟ้าจากการคำนวณ และ ประมาณการใช้ไฟฟ้าในเบื้องต้น รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว    รู้จักกับหน่วยและค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


ก่อนเราจะเริ่มเข้าสู่การคำนวณค่าไฟฟ้าด้วยตัวเองนั้น เราต้องรู้จักกับหน่วยและค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อน ดังนี้

  • วัตต์ (Watt : W) : คือหน่วยของ กำลังไฟฟ้า
  • กิโลวัตต์ (Kilowatt : KW) : คือหน่วยของ กำลังไฟฟ้าที่มีค่าเท่ากับ 1,000 W
  • เมกกะวัตต์ (Megawatt : MW) : คือหน่วยของ กำลังไฟฟ้าที่มีค่าเท่ากับ 1,000 KW หรือ 1,000,000 W
  • กิโลวัตต์-อาว์เออร์ (KW-hour) : คือหน่วยของการคิดค่าพลังงานไฟฟ้า หรือที่เราเรียกกันว่า ยูนิต(Unit) หรือหน่วย

สำหรับการใช้ไฟฟ้า 1 หน่วยหรือ 1 ยูนิตคือ เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด 1,000 วัตต์ที่ใช้งานใน 1 ชั่วโมง หรือใช้สูตรการคำนวณดังนี้

กำลังไฟฟ้า (วัตต์) x (จำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้า ÷1000) x จำนวนชั่วโมงที่ใช้งานใน 1 วัน = จำนวนหน่วยหรือยูนิต(KW-hour)

ตารางการเปรียบเทียบคุณสมบัติ และค่าไฟฟ้า ระหว่างโคมไฟไฮเบย์ชนิดหลอดไส้ 1,000 วัตต์ที่ใช้งานทั่วไป กับโคมไฟไฮเบย์ชนิด LED 320 วัตต์ ที่ค่าความสว่างใกล้เคียงกัน

คุณสมบัติของโคมไฟไฮเบย์โคมไฟไฮเบย์ชนิดหลอดแสงจันทร์โคมไฟไฮเบย์ชนิด LED
รูปภาพแสดงลักษณะของโคมไฟb19285cc882c38b0e7776f5cccdde9afled-high-bay-150
แรงดันไฟฟ้าที่สามารถทำงานได้ (VAC)190-240, 50Hz90-250 50Hz, 60Hz
กำลังไฟฟ้าที่ใช้งาน (W)1,000320
ประสิทธิภาพในการส่องสว่าง (lm/W)58.5171
ความสว่างรวม (lm)58,50054,720
ค่าเสื่อมของแสงเมื่อใช้งานเป็นเวลา 3 ปี
               - หลังจากปีที่ 1
               - หลังจากปีที่ 2
               - หลังจากปีที่ 3
 
>30% (เหลือ ~ 40,950 lm)
>50% (เหลือ ~ 29,250 lm)
>80% (เหลือ ~ 11,700 lm)
 
<5% (เหลือ ~ 51,430 lm)
<10% (เหลือ ~ 48,282 lm)
<13% (เหลือ ~ 46,182 lm)
อายุการใช้งาน12,000 ชั่วโมง80,000 ชั่วโมง
อุณหภูมิขณะใช้งาน (°C)100 - 40060 - 70
รังสีอินฟราเรด (Infrared : IR)มีไม่มี
รังสีอัลตร้าไวโอเลต (Ultraviolet : UV)มีไม่มี
ความสามารถในการเปิด-ปิดเปิด 4-7 นาที, รอจุดซ้ำ 10-15 นาทีเปิด-ปิดได้ทันที
โครงสร้างของโคมไฟและหลอดไฟโคมไฟทำจากอลูมิเนียมหรือเหล็ก หลอดไฟทำจากหลอดแก้ว บรรจุไอปรอท และสารเรืองแสงโคมทำจากอลูมิเนียม หลอดคือสารกึ่งตัวนำไฟฟ้า
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมสารปรอท, สารเรืองแสง, รังสี UV, รังสี IRไม่มีสารพิษหรือรังสีอันตราย
อุปกรณ์จ่ายไฟบัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ ประสิทธิภาพ < 85%ไดร์เวอร์ประสิทธิภาพ > 95%
จำนวนหน่วยกำลังไฟฟ้าเมื่อใช้งาน ต่อโคมไฟ 1 โคม
               - ใช้งาน 12 ชม./วัน
               - 26 วัน/เดือน
               - 12 เดือน/ปี
 
12.04 หน่วย
313.00 หน่วย
3,756.00 หน่วย
 
3.85 หน่วย
100.10 หน่วย
1,201.20 หน่วย
จำนวนหน่วยกำลังไฟฟ้าที่ใช้ เมื่อใช้งานโคมไฟจำนวน 100 โคม/ปี375,600 หน่วย120,120 หน่วย
การประมาณค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเมื่อใช้งานเป็นเวลา 1 ปี *1,126,800 บาท360,360 บาท
*คิดที่อัตราค่าไฟฟ้าหน่วยละ 3 บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการอื่นๆ

     หากใช้โคมไฟไฮเบย์ชนิด LED แทนโคมไฟไฮเบย์ชนิดหลอดแสงจันทร์ จะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 766,440 บาทต่อปี (เปรียบเทียบที่จำนวน 100 โคม) หรือสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้ากว่าโคมไฟไฮเบย์ชนิดหลอดแสงจันทร์ถึง 68.02%